پاورپوینت آماده بررسی روش های مقاوم سازی سازه های بتنی

پاورپوینت آماده بررسی روش های مقاوم سازی سازه های بتنی
پاورپوینت آماده بررسی روش های مقاوم سازی سازه های بتنی|30007263|zaranetwork


  • از آنجا که رسیدن به مقاومت بالا در بتن از اهداف دست اندرکاران کارهای بتنی در دو دهه اخیر بوده است، ابتدا این نوع بتن با مقاومت بیش از MPA50 ساخته شد.با پایین آوردن نسبت آب به سیمان تا حد 3/0 رسیدن به چنین مقاومتهایی بسیار آسان است. برای ساخت بتن هایی با مقاومت بیشتر و در حد Mpa 110 80 و برای تقویت ناحیه فصل مشترک سنگدانه درشت و خمیر سیمان مواد سیلیسی فعال و غیر بلوری به نام دوده سیلیس به کار گرفته شد. همزمان سنگدانه هایی با مقاومت بیشتر و با دانه بندی مناسب تر و با کنترل حداکثر اندازه سنگدانه در این مخلوط ها به کار رفت.

  • افزایش روانی بتن

  • افزایش مقاومت بتن

  • کاهش نفوذ پذیری و افزایش دوام بتن

  • صرفه جویی در مصرف سیمان و نهایتا تقلیل هزینه های متعلقه که هر کدام از موارد مذکور به جای خود ودر زمان مناسب قابل محاسبه ووصول خواهد بود

  • راه کاری فنی برای مشکلات ومسایل موجود در محافظت بتن های مقاومت بالا پیشنهاد می شود . روش جدید شامل بکار بردن مخلوطی از دانه ها می باشد که دانه های سبک را در بر می گیرد . ذرات از پیش خیس شده در پروسه سخت سازی وخشک سازی سیمان نقش منبع اب را ایفا می نمایند و اجازه میدهند تا یک هیدراسیون (HYDRATION) مداوم انجام گیرد که باعث محا فظت ویژگیهای بتن خواهد شد .