پاورپوینت آماده بررسی المان محدود رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت به همراه مطالعه موردی سد طال

پاورپوینت آماده بررسی المان محدود رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت به همراه مطالعه موردی سد طال
پاورپوینت آماده بررسی المان محدود رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت به همراه مطالعه موردی سد طال|30007152|zaranetwork

Gens et al(1997)

با در نظر گیری فشار هوا و سطح حالت ویژه برای پوسته،رفتار فشار آب حفره ای هسته سد El Limoneroرا در پروسه ساخت و آبگیری مورد بررسی قرار داد.اکبری (1384)و قمصری(1384) در آنالیز زمان ساخت سد گتوند با استفاده از نرم افزارFLAK از روش سیال تراکم پذیرbiot 1995 برای در نظر گیری میزان فشار آب حفرهای ایجاد شده در زمان ساخت سد استفاده نمودند.

در این روش فاز آب و هوا به صورت ترکیب با یکدیگر به عنوان یک سیال تراکم پذیر در نظر گرفته می شود که مدول بالک آن کمتر از مدول بالک آب فرض می گردد ( بین1E7 pa تا.(5E7 paدر مجموع درنظرگیری فرضیات مناسب در خصوص رفتار غیر اشباع می تواند مقادیر دقیق تری از فشار آب حفره ای ایجاد شده و زوال یافته در هسته در اختیار قرار دهد.همچنین مدل رفتاری مصالح هسته می تواند تاثیر بسزایی در میزان فشار ایجاد شده در هسته داشته باشد.

سدطالقان،سدی با هسته رسی قائم با ارتفاع 103 متر و طول تاج1000 متر می باشد.عرض تاج این سد 6 متر و حداکثر عرض آن در تراز کف خاکریز (تراز 1690 متری از سطح دریا)،638 متر می باشد

در طرفین هسته لایه های فیلتر و ناحیه انتقالی(Transition)هر یک به ضخامت 2 متر قرار گرفته است.جهت کنترل تراوش از طریق پی،از دیوار آب بند(Cutoff wall)به ضخامت 2/1 متر و پرده تزریق (Grout curtain)استفاده شده است.جهت جلوگیری از تمرکز تنش،دیوار آب بند تا ارتفاع 12 متر در هسته سد وارد شده است و در روی آن کلاهکی از جنس رس با پلاستیسیته زیاد(High plastic clay)به ضخامت 4 متر و عرض 5 متر قرار گرفته است.مقطع عمومی سد و همچنین مصالح مختلف سد در شکل 1 قابل مشاهده می باشد.

در این تحقیق آنالیز همبسته اجزا محدود جهت مدلسازی رفتار سد در زمان ساخت انجام گرفته است.شکل2 بیانگر مقطع ایده آل سازی شده جهت آنالیز مطابق با شکل 1می باشد مصالح مختلف در نظر گرفته شده در مدل،در این شکل نشان داده شده است.شکل3 نشان دهنده مش اجزا محدود مدل می باشد. در مش بندی این مدل از المانهای خطی (bilinear displacemen and pore pressure) موسوم به CPE4Pدر نرم افزار استفاده گردیده که المانهای چهار ضلعی و چهار گره ای می باشند و هر گره علاوه بر درجات آزادی مربوط به تغییر شکل دارای یک درجه آزادی مربوط به فشار آب حفره ای می باشد.در مجموع مش بندی مدل شامل 2248 المان و 2380 گره می باشد.

شکل12(ب)بیانگر نشست اندازه گیری شده توسط نشست سنج IN 1 3 1واقع در نقطه ای از هسته در تراز1742 و به فاصله 6/83 متری از محور سد در پوسته می باشد. با توجه به این شکل مشاهده می گردد که نتایج مدل پلاستیک تطابق مناسبی با نتایج ابزار دقیق نشان می دهد اما مدل الاستیک بیانگر مقادیر کمتری است.این امر را می توان به نشست زیاد هسته در مدل پلاستیک نسبت داد زیرا کرنشهای پلاستیک ایجاد شده در مدل پلاستیک ناشی از Modified Drucker pragerبه حدی نیست که این میزان اختلاف را در دو مدل ایجاد نماید.