هواپیما طراحی شده در نرم افزار کتیا

هواپیما طراحی شده در نرم افزار کتیا
هواپیما طراحی شده در نرم افزار کتیا|295393|zaranetwork

طراحی این هواپیما در نرم افزار کتیا و با استفاده از محیط های مختلف سطح کاری کتیا انجام شده است که پس از دانلود در اختیارتان قرار خواهد گرفت.