شیمی دوم دبیرستان فصل چهارم نیروی جاذبه ی بین مولکولی

شیمی دوم دبیرستان فصل چهارم نیروی جاذبه ی بین مولکولی
شیمی دوم دبیرستان فصل چهارم نیروی جاذبه ی بین مولکولی|50674190|zaranetwork

حجم فایل : 637.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا شیمی دوم دبیرستان
فصل چهارم(نیروی جاذبه ی بین مولکولی)
نیروهای بین مولکولی

برای تعیین قطبی یا ناقطبی بودن مولکول ها ، آنها را به دو دسته تقسیم می کنیم .
الف – مولکولهای دو اتمی
ب – مولکول های چند اتمی


مولکول های دو اتمی

1. در تمامی مولکول های جور هسته ی مانند و و ، پیوند ناقطبی و مولکول نیز ناقطبی می باشد زیرا توزیع همگن الکترون ها باعث ناقطبی شدن مولکول می شود .

2. تمامی مولکول های ناجور هسته ی مانند و و و دارای پیوند قطبی و توزیع ناهمگن الکترون ها ، مولکول را نیز قطبی می کند .


مولکول های چند اتمی

1. مولکول هایی که اتم مرکزی آن ها فاقد جفت الکترون ناپیوندی و اتم های جانبی آن ها نیز مشابه است ، مولکول های ناقطبی هستند زیرا در این مولکول ها برآیند بردارهای قطبیت صفر است .مولکول های چند اتمی

2. مولکول هایی که یکی از دو شرط زیر را داشته باشند ،‌ قطبی هستند .
الف – بر روی اتم مرکزی جفت الکترون ناپیوندی داشته باشد . ب – اتم های جانبی مشابه نباشند .به طور کلی به نیروهای بین مولکول ها نیروی واندروالسی می گویند.
الف- نیروهای واندروالسی لوندون یا نشری:
این نیروها عمدتا بین مولکول های ناقطبی وجود دارند و بسیار ضعیف می باشند هر چه جرم و حجم مولکول ها زیاد باشد این جاذبه نیز افزایش می یابد به طور مثال: هالوژن ها و ترکیب های هیدروژن دار گروه 14 به صورت زیر بر حسب دمای جوش مرتب می شوند: دمای جوش ترکیب های هیدروژن دار گروه 14 دمای جوش هالوژن ها ب. نیروهای واندروالسی دو قطبی – دوقطبی:
این جاذبه بین مولکول های قطبی به وجود می آید و از نیروهای لوندون قوی تر است این جاذبه
نیز با افزایش جرم و حجم قوی تر می شود .
مثال: از میان گازهای و و زودتر به مایع تبدیل می شود چون یک مولکول قطبی دارد و جاذبه بین مولکول های آن ها قوی تر است . پیوند هیدروژنی:
نوعی جاذبه ی واندروالسی دو قطبی – دو قطبی است اما قوی تر باشد هر گاه اتم هیدروژن یعنی کوچکترین اتم شناخته شده به یکی از سه فلوئور اکسیژن یا نیتروژن(کوچکترین و الکترونگاتیوی اتم ها ) متصل شود شرایط ایجاد پیوند هیدروژنی فراهم می شود. نیروی نشری لوندون در کدام یک بیش تر است؟ چرا؟ یا حل: زیرا جرم مولکولی وحجم آن از حجم و جرم بیش تر است. پایان...مطالب دیگر:
📂چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دلزدگی زناشویی 99 صفحه📂پاورپوینت نظریات جامعه شناسی توسعه📂پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه دلزدگی زناشویی 100 صفحه📂ادبیات نظری و پیشینه تجربی دلزدگی زناشویی📂بررسی نظریه های فرسودگی در زندگی زناشویی و عناصر دلزدگی از آن📂تئوریها و عوامل زمینه ساز فرسودگی زناشویی و راه های مقابله با آن📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری شغلی 27 صفحه📂چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری شغلی📂پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سازگاری شغلی📂ادبیات نظری و پیشینه تجربی سازگاری شغلی📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی شغلی 52 صفحه📂چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی📂پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه دلبستگی شغلی📂ادبیات نظری و پیشینه تجربی دلبستگی شغلی📂عوامل موثر بر دلبستگی شغلی از دیدگاه های مختلف📂بررسی دیدگاه های دلبستگی شغلی و مفاهیم مشابه آن📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشنودی شغلی 44 صفحه📂چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشنودی شغلی📂پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خشنودی شغلی📂ادبیات نظری و پیشینه تجربی خشنودی شغلی📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشنودی شغلی کارکنان 43 صفحه📂فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشنودی شغلی کارکنان📂خلاصه مبحث مدیریت ناب در آموزش عالی مربوط به درس تحلیل تئوری های سازمان ومدیریت در آموزش عالی📂تشریح نظریه های خشنودی شغلی و بررسی عوامل مرتبط بر آن📂مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی زناشویی 95 صفحه