دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم

دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم
دانلود مقاله بهره و حسابداري تورم|50296963|zaranetwork
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيشگفتار.............................................................................................
ديگر تغييرات در حسابداري دارايي وبازده هاي نگه دارنده .................................
وام هاي ارتباطي شاخص ..........................................................
بهره صوري تحت تاثير تورم بالا ................................................
پرداخت خسارت به بستانكار به وسيله واگذاري سرمايه ................
بهره واقعي و دوره بهره ....................................................
ابزارهاي مالي بكار برده شده در پول خارجي ( ارز) ...................
نتيجه گيري ...................................................................
مرجع............................................................................
پيشگفتار:
اين مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانيلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بيشتر مقاله آندرو در مورد نقد آيين نامه و پيرامون حسابداري تورم است بايد بتوانيم به اين نقد پاسخ دهم زيرا اين نقد به نظر نمي آيد كه درست باشد.
جهت درك مسائل مهم لازم است به ضميمه B در فصل هفتم كتاب در سال SNA1993 مراجعه كنيم كه پيش نويس آن توسط آندرو به نام راه حل موازي براي بهره تحت مسئله تورم بهينه شده است. اين ضميمه داراي چندين خطاي ادراكي است كه ناهماهنگي آن را با اصول اقتصادي و حسابداري نشان مي دهد. اين اصول مبناي SNA بوده اند. مقاله آندرو در كنفرانس فعلي يك فرصت براي معرفي اختلالات بين ضميمه B و حسابداري تورم است اين روند به خوبي در جامعه حسابداري درك شده است. دربخش بين المللي مورد بررسي قرار گرفته است. اين زمان بندي مهم است زيرا مكانيزم مورد نظر مي تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفيد باشند. جهت خلاصه كردن كار، سه مقاله مورد بررسي تحت عنوان مراجع در پايان فصل گزارش شده اند. آنها در ضميمه B تحت عنوان حسابداري تورم در مقايسه IARIW آمده اند.
در اين مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضميمه B و حسابداري تورم يك نوع توافق را با هم نشان نمي دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولاني JARIW را آمده است. بعضي از آنها مفهوم خاصي دارند و كمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. اين مقالات از چندين نوع مورد از سوي حسابداران ملي مورد ارزيابي قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتي را كه مورد توافق نمي باشند درك كنند و اصول كلي را به شرح زير دنبال كنند اين نوع اصول در متن فعلي مهم هستند زيرا كشورهايي كه توام زياد داشته اند به خوبي مي توانند با روش هاي درست حسابداري آشنا شوند. تورم در چندين نقطه دنيا گزارش شده است.
موضوع حسابداري تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتي در گذشته توسط كنتورها صورت گرفته اند كه مي توانند بهينه نباشند. دليل اصلي براي آنكه چرا اين موقعيت توسعه يافته است آن است كه SNA1993 اكنون يك چهارچوب دقيق و جامع تر براي حسابرسي تحت تورم است شايد مهمترين پيشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغييرات در حسابداري دارايي باشد. اين جايگزين حسابداري ارزيابي شده است و مي توان حسابداري تفضيلي براي تغييرات ارزش دارايي بين زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمينه جديد در تمايز تغييرات با ارزش دارايي ها هستند. اين به علت تغيير در مقادير و قيمت ها است. تغييرات در ارزش دارايي به علت تغيير قيمت و مقدار در نظر گرفته شود. اين در صورتي است كه بازده ظاهري سه درسي سنجش شود.
در مورد عدم توافق بين ضميمه B و حسابداري توام مي توان گفت بازده نگه دارنده ظاهري با توجه به دارايي مالي ارزيابي مي شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهميت تغييرات در حسابداري دارايي دراين مقاله مي توان گفت نقش SNA يك نقطه آغاز مفيد است.
ديگر تغييرات در حسابداري دارايي و بازده هاي نگه دارنده :
ديگر تغييرات در حسابداري دارايي در واقع ثبت تغييرات در ارزش دارايي بين افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداري مالي و سرمايه نسبت داده مي شوند. اين حساب به دو حساب جداگانه تقسيم خواهد شد كه عبارتند از تغييرات در حجم دارايي كه ثبت تغييرات ارزش است وديگري حساب ارزيابي است كه ثبت تغييرات ارزش به علت تغيير در قيمت دارايي است. تغييرات در ارزش دارايي به علت تغيير در قيمت هستند. اين خودبازده ظاهري نگه دارند را گزارش مي كند حسابداري ارزيابي ثبت اين بازده ها است.
همان طور كه مشخص است اين يك قانون اصولي از SNA است كه در هر لحظه از زمان مي تواند دربازار ارزيابي مي شود. قيمت بازار نيز برآورد خواهد شد. اگر دارايي ها به اين روش ارزيابي شوند يك حسابداري اصولي صورت خواهد گرفت. به اين ترتيب اختلاف بين ارزش هاي دارايي قيمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده هاي ظاهري مي توانند به بازده واقعي و خنثي تجزيه شوند اين ويژگي در چندين بخش در SNA1993 بررسي شده است مانند پاراگراف هاي 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعيت فصل 7 گر اثبات درست را نشان مي دهد.
اختلاف اصلي بين حسابداري تورم و ضميمه B آن است كه ضميمه B ثبت بازده هاي ظاهري با توجه به دارايي مالي است مانند سپرده ها ودام ها ولي حسابداري تورم چنين ويژگي را ندارد. وقتي بازه نگه دارنده ظاهري يك دارايي معادل مقدار دارايي ضرب در تغيير قيمت باشد مي توان ديد كه قيمت ها براي دارايي مورد نظر به خوبي مشخص خواهند شد. اگر چه اين روند جزئي است ولي ديده نشده است.
بهره صوري تحت تأثير تورم بالا
مثال بعدي كه در پاراگراف (d)22 از ضميمه B داده شده مربوط به موضوع اصلي اين مقاله يعني چگونگي ثبت پرداخت بهره هاي صوري بالا تحت تاثير تورم است كه اين بهره ها صوري به گونه اي بررسي شده اند كه انگار بسطي ساده بود از مثال قبلي كه در آن تمام افزايش در وام به خاطر حقوق مبتني بر شاخص (شاخص B) قابل بازپرداخت در انتهاي سال مي باشد.
اين روش ارائه بسيار گمراه كننده است چرا كه با فرض اينكه اين دو مورد هم تراز هستند به پيش داوري نتيجه حاصل پرداخته است در صورتي كه هيچ وجه اشتراكي بين اين دو وجود ندارد.
- فرض پايه براي نتيجه مثال ياد شده در پاراگراف D22 اين است كه 2000 واحد با بهره صوري 215 درصد وام داده شده است و نرخ تورم در سال 200 درصد مي باشد.
به بيان ديگر پرداخت هاي بهره صوري به 4300 واحد مي رسد در صورتي كه سطح قيمت سه برابر مي شود كه در مقايسه با C22 فكري در مورد بازپرداخت وام اصلي نشده است.
- طبق ضميمه B، بستانكار در مقابل تورم برابر با 4000 واحد مورد حمايت قرار مي گيرد كه چرا كه مكانيزم تعديل ارزش ضمني ( به پاراگراف B13 رجوع شود) شامل نرخ بهره صوري بالا مي باشد. كه اين كار با ويژگي هاي اصلي اين حسابداري را به صورت زير مي توان خلاصه كرد.
· در حساب هاي تقويت 4000 واحد به عنوان سود يا ضرر صوري سرمايه گذاري براي بدهكار يا بستانكار ( در نظر گرفته شده است)
·در حساب مالي 4000 واحد نيز به عنوان بازپرداخت وام اصلي توسط بدهكار ثبت شده است: كه اين به عنوان نوعي «تشديد كننده بازپرداخت» وام تعبيرمي شود.
·300 واحد به عنوان بهره واقعي يا بهره اصلي در نظر گرفته شده است. [1]
سه نظر ممكن است داده شود:
· بستانكار به عنوان دريافت كننده خود كار سود سرمايه گذاري صوري در نظر گرفته مي شود علي رغم اين حقيقت كه زماني كه ارزش پولي كه آن را وام ناميده ايم نمي تواند تغيير كند اين عمل غير ممكن مي باشد.
·از طرف ديگر به دليل اين سود سرمايه گذاري صوري ادعا شده بستانكار به صورت شخصي كه متحمل هيچ گونه ضرر سرمايه گذاري واقعي نمي شود در نظر گرفته مي شود در صورتي كه اين زيان سرمايه گذاري واقعي است كه مسئول نرخ بهره صوري بالا در اولين مكان است.
·بدهكار به عنوان شخصي كه پرداخت كننده باز پرداخت تشديد يافته سود اصلي است در نظر گرفته شده در صورتي كه در حقيقت هيچ گونه بازپرداخت پول اصلي وجود نداشته، بلكه بدهي بدهكار در هر لحظه از زمان در تعداد مشخصي از واحدهاي پولي كه اينجا 2000 واحد مي باشد ثابت باقي مي ماند.
·در تمامي اين سه نكته، روش حسابداري در ضميمة B كاملاً متضاد با واقعيت هاي اقتصادي مي باشد كه منعكس كننده نظرات مطلق در حسابداري تورم مي باشد كه توسط سيستم حسابداري دولتي 1993 كنار گذاشته شده است.
اگر چه ثبت پرداخت و باز پرداخت وام اضافه شده ممكن است پيچيده به نظر بيايد اما منعكس كننده واقعيت هاي اقتصادي بوده و مطمئناً پيچيده تر از رفتار كارفرماهايي كه به آنها مشاركت اجتماعي نسبت داده مي شود نمي باشد به طور مثال ( به پاراگراف هاي 45/7 تا 74/7 مراجعه شود) جايي كه همين نوع پرداخت و بازپرداخت وجود دارد.
منابع:
- ضميمه B ( بررسي موازي تورم تحت تأثير تورم بالا ) با توجه به بخش نوزدهم سيستم حساب هاي ملي 1993؛ سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، صندوق بين المللي پول، سازمان ملل ،بانك جهاني 1993 صفحات 460-455
- حسابداري تورم: راهنمايي در حسابداري ملي تحت شرايط تورم زياد تهيه شده توسط Peter Hill ، مشاوره با سازمان همكاري و توسعه اقتصادي پاريس 1996
- حسابداري تورم و بهره نويسنده آندره و انولي، مقاله اي تهيه شده براي بيست و پنجمين كنفرانس IARIW و كمبريج، آگو.ست 1998


تعداد صفحات:33
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.مطالب دیگر:
📝دانلود طرح توجیهی: تولید و بسته بندي مواد غذایی مواد پودری به ظرفیت 1200 تن📝دانلود طرح توجیهی: تولید و بسته بندي مواد غذایی و گرانول به ظرفیت 1400تن📝دانلود طرح توجیهی: بستـه‌بنـدي خــرمـا با ظرفيت 5000 تن📝دانلود طرح توجیهی: بسته‌بنـدي گوشت قرمز با ظرفيت بسته بندي 1600 تن گوشت قرمز در سال📝دانلود طرح توجیهی: تولید و بسته بندي مواد غذایی پودر و گرانول به ظرفیت 1200 تن📝دانلود طرح توجیهی: تولید و بسته بندي مواد غذایی پودر و گرانول به ظرفیت 2075 تن📝دانلود طرح توجیهی: تولید و بسته بندي چاي تي بگ📝دانلود طرح توجیهی: بستـه‌بنـدي خــرمـا با ظرفيت 2000 تن📝دانلود طرح توجیهی: تولید بستنی چوبی📝دانلود طرح توجیهی: تولید و بسته‌بندي خشكبار با ظرفيت 1000 تن در سال📝دانلود طرح توجیهی: تولید فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي📝دانلود طرح توجیهی: تولید بسـته‌بندي عـســل با ظرفيت 240 تن در سال📝دانلود طرح توجیهی: پرورش بره پرواری به ظرفیت 750 راس📝دانلود طرح توجیهی: باغداري و پرورش ميوه جات با ظرفيت پانزده هكتار📝دانلود طرح توجیهی: تولید باند ارتوپدی📝دانلود طرح توجیهی: پرورش بره پرواری به ظرفیت 1000 راس📝دانلود طرح توجیهی: احداث باشگاه ورزشي📝دانلود طرح توجیهی: احداث باغ پسته به مساحت 100 هکتار📝دانلود طرح توجیهی: احداث باغ پسته به مساحت 200 هکتار📝دانلود طرح توجیهی: احداث باغ زیتون به مساحت 50 هکتار📝دانلود طرح توجیهی: احداث باغ زیتون به مساحت 100 هکتار📝دانلود طرح توجیهی: احداث باغ زیتون به مساحت 200 هکتار📝دانلود طرح توجیهی: تولید انواع وسایل آتش بازی📝دانلود طرح توجیهی: تولید دستگاههای نو آور آتش نشانی📝دانلود طرح توجیهی: تولید غذای کودک به ظرفیت 500 تن