استراتژی طبقه بندی قطعات و معيارهای انتخاب تامين كنندگان جهت انعقاد قراردادهای خرید در زنجيره تامين شركتهای مجموعه ساز صنایع خودروسازی(نعدادصفحات:31)

استراتژی طبقه بندی قطعات و معيارهای انتخاب تامين كنندگان جهت انعقاد قراردادهای خرید در زنجيره تامين شركتهای مجموعه ساز صنایع خودروسازی(نعدادصفحات:31)
استراتژی طبقه بندی قطعات و معيارهای انتخاب تامين كنندگان جهت انعقاد قراردادهای خرید در زنجيره تامين شركتهای مجموعه ساز صنایع خودروسازی(نعدادصفحات:31)|50077237|zaranetwork

چكيده


شرکتهای مجموعه ساز در صنايع خودروسازی برای موفقيت در محيط رقابتي امروز بايستي عوامل متعددی از قبيل قيمت، کيفيت محصولات و کيفيت فرآيندهای اجرايي و توليدی را در ساختار سازماني و محصولات خود به حد مطلوب و قابل قبولي برسانند . از اين رو شرکتها تلاش مي کنند تا کسب و کار خود را حول فعاليت هايي متمرکز کنند که شناخت بهتری نسبت به آنها دارند و توان رقابتي محوری آنها در آن حوزه ها بيشتر است ، در نتيجه ساير فعاليت ها را به ديگر شرکتها واگذار مي نمايند و به اصطلاح برون سپاری مي کنند تا بتوانند به لحاظ استراتژيك به فعاليت هايي که اهميت بيشتری دارند ، تمرکز نمايند. بنابراين مشخصات و کيفيت محصول و يا خدماتي که به مشتری نهايي ارائه مي شود ، به طور گسترده به چند شرکت و يا سازمان وابسته است که درايجاد آن نقش داشته اند . در چنين شرايطي يكپارچه سازی شرکتهايي که به لحاظ قانوني مجزا هستند و همينطور هماهنگ سازی جريانهای مواد ، قطعات، اطلاعات و مالي ميان آنها منجر به ايجاد چالش های متعددی مي شود و اهميت مديريت زنجيره تامين را که نگاهي فراتر از مرزهای سازماني دارد ،روشن مي سازد. با عنايت به اينكه شرکتهای مجموعه ساز و قطعه ساز در صنايع خودروسازی کشور ما از اهميت ويژه ای برخورداراند و جزو صنايع مطرح به منظور افزايش سرمايه گذاری و بهينه سازی مي باشد لازم است که از روش های جديد مديريت جهت افزايش جايگاه آن بهره ببريم .در حال حاضر استراتژی تامين مواد و قطعات خودرو درجهان از اهميت ويژه ای برخوردار مي باشد و قسمت های مختلف شرکتهای مجموعه ساز برای تامين مواد و قطعات و انعقاد قرارداد با سازندگان بيروني با به کارگيری شيوه های از پيش تعيين شده عمل مي نمايد .در چنين شرايطي بسته به اينكه قطعه از چه جايگاه و اهميتي در شرکت برخوردار مي باشد، رويه عقد قراردادها با سازندگان بيروني متفاوت خواهد بود .بنابراين جهت تامين کليه مواد و قطعات، يك روش ثابت وجود نخواهد داشت .در اين مقاله اهميت مديريت زنجيره تامين در شرکتهای مجموعه ساز صنايع خودروسازی بررسي و کاربرد آن در يك شرکت بزرگ مجموعه ساز صنايع خودرو بررسي گرديده است و در پايان به اهداف زير در شرکت مذکور نايل آمديم : ١ -طراحي يك روش قابل انعطاف جهت عقد قراردادهای تامين و خريد باتوجه به نوع مواد و قطعات مورد نياز . ٢ - انعقاد به موقع قراردادها و پيشگيری از ايجاد کسری در تامين به موقع مواد و قطعات . ٣ -افزايش بازدهي در فرايند عقد قراردادها . ٤ -کاهش هزينه ها و افزايش بهره وری در سازمان . -5 جلوگيری از توقف خطوط توليد شرکت . -6 رضايت مشتری . -7 تجزيه و تحليل و آناليز قيمت تمام شده محصولات با توجه به قراردادها.مطالب دیگر:
🔍پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه افسردگی در نوجوانان🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های رضایتمندی زناشویی 47 صفحه🔍نظریه های روانشناسان در مورد رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش مفهومی 38 صفحه🔍چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دانش مفهومی🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش مفهومی معلمان ریاضی 37 صفحه🔍چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دانش مفهومی معلمان ریاضی🔍پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه دانش مفهومی معلمان ریاضی🔍ادبیات نظری و پیشینه تجربی دانش مفهومی معلمان ریاضی🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب ریاضی 39 صفحه🔍چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب ریاضی🔍پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اضطراب ریاضی🔍ادبیات نظری و پیشینه تجربی اضطراب ریاضی🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان 39 صفحه🔍چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان🔍پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اضطراب امتحان🔍ادبیات نظری و پیشینه تجربی اضطراب امتحان🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های اضطراب ریاضی 37 صفحه🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و نظریه های آن 38 صفحه🔍چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب و نظریه های آن🔍مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد اضطراب 41 صفحه🔍چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب🔍پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اضطراب🔍ادبیات نظری تحقیق و پیشینه تجربی اضطراب🔍پرسشنامه اضطراب شناختی و جسمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی