مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان در تفکر انتقادی

مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان در تفکر انتقادی
مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان در تفکر انتقادی|42084678|zaranetwork

هدف از این پایان نامه می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات166حجم277/160 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این پایان نامه می باشد.

لیپمن در مبانی فلسفی برنامه فلسفه براي کودکان تحت تاثیر فلسفه هاي عملگرایـی(پراگماتیسم)، فلسفه تحلیلـی و روش دیالکتیـک و تفکرانتقادي سـقراط قرار گرفته است. او همچنین از روان شناسی اجتماعی لئو ویگوتسکی روانشـناس روسـی در بـاب هـوش زبـانی کودکان تاثیر یافته است.،در ادامه مبانی فلسفی این برنامه با در نظر گرفتن ریشـه هـاي فکري لیپمن، در چهار بعد: هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی (به نقل از ستاری،1391) بررسی می شود.

مبانی هستی شناختی
به طورکلی در این برنامه، هستی به معناي کیهان به کار رفته و شامل متافیزیک (به معنای امور غیر شهودی و غیر قابل تجربه حسّی) نمی شود. لیپمن به پیروي از فلسفه عمل گرایی پرداختن به سوالات متافیزیکی را توصیه نمی کند. وي در این باره معتقد است: «سؤالات متافیزیکی بسیار وسیع و دست نیافتنی ترین سؤالات هستند. چنین مفاهیمی براي ما ملموس و عینی نیستند و ما نمیتوانیم آنها را به کار ببریم »(لیپمن،1987: 36).از نظر بلیزباي، لیپمن و جان دیویی در اعتقاد به رد مطلق ها در باب هستی باهم اشتراك نظر دارند (بلیزبای،2006: 35). از نظر لیپمن و در پیروي از فلسفه عمل گرایی جهان پیچیده و آکنده از ابهام است و این ابهام باعث حیرت فلسفی کودکان شده است. (لیپمن،2003)


لیپمن در فهرست مفروضات اساسی برنامه فلسفه براي کودکان آورده: «کودکان تلاش میکنند تا در جهانی به تفکر بپردازند که فهم ما از آن مبهم،پیچیده و اسرارآمیز است»(لیپمن،2002: 19).وي در جایی دیگر می نویسد: « کودك به وسیله جهانی سراسر پیچیدگی و آکنده از مسأله احاطه شده است. همه چیز در این جهان آشفته است. کودك خودش را در جهانی نا آشنا و هیجان زده می یابد.» (لیپمن،2002: 13).


از نظر لیپمن ابهام موجود در هستی به سطح واژگان و مفاهیم زبانی به کار رفته به وسیله کودکان گسترش یا فته و زندگی روزمره آنان را متاثر میسازد (لیپمن و همکاران،1980) در نظر لیپمن، هستی همواره در یک موقعیت مسأله دار قرار دارد و فاقد ضمانتی دائمی است. لذا وي با اشاره به نظرات دیویی در کتاب «ما چگونه فکر میکنیم؟» از پنج مرحله روش حل مسأله پیشنهادي دیویی، به عنوان پارادایمی یاد می کند که در حال حاکم شدن بر معلمان زیادي است و آن را یکی از ویژگی هاي ضروري براي تعلیم و تربیت امروزي به حساب می آورد. ( لیپمن 1992:210و 53:2003 )

توجه به تغییر مستمر در هستی و عدم ثبات در آن یکی دیگر از ویژگی هاي هستی شناختی این برنامه است. دراین برنامه پرورش خلاقیت براي ایجاد تغییر و نوآوري درکودکان براي مقابله آنان با جهان متغیرو بی ثبات مورد تأکید قرار گرفته است(شارپ، 2004: 9- 15) با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که در نزد لیپمن سوالات متافیزیکی کودکان از ویژگی عینیت بی بهره اند. این به معنی است، که مباحثی همچون خداشناسی که ذاتا این ویژگی را دارند باید کنار گذاشته شوند و به نوعی نسبی گرایی تمسک جست. لذا به دلیل کلی بودن این دسته از سوالات، قدرت پاسخ دهی به آنها وجود ندارد. بنابراین طرح سوالات متافیزیکی فایده اي را در بر نخواهد داشت. همچنین جهان مورد نظر لیپمن، جهانی مبهم و پیچیده(لیپمن،2002: 19)و آشفته(لیپمن،2002: 13)و آکنده از مساله ( لیپمن 1992:210و 53:2003 )است. لذا کودکان می توانند در حیطه مسائل زندگی روزمره که از عینیت کافی برخوردار است قدرت حل مسائل را کسب نموده و پیرامون آنها به گفت وگوي فلسفی بپردازند. بدین سان آنان قادر خواهند بود از پیچیدگی و ابهام این جهان کاسته و با استفاده از روش گفت و گوي فلسفی و با تکیه بر الگوي حل مساله به آشفتگی آن فائق آیند.

فهرست مطالب

تبیین رویکرد تفکر انتقادی (معنا ، مبانی و )
2-1- مقدمه
2-1-2- معنا و مفهوم تفکر انتقادی
2-1-2-1- مرز تفکر انتقادی و شبه تفکر انتقادی
2-1-2-2-تفکر انتقادی به عنوان یک محصول یا فرایند
2-1-2-3- تلاش برای یافتن یک تعریف جامع
2-1-2-4- تفاوت رویکردتفکر انتقادی با انواع دیگر رویکردهای تفکر
2-1-3- مبانی تفکر انتقادی
2-1-3-1- مبانی فلسفی
2-1-3-1-1- اندیشه های دورۀ کلاسیک
2-1-3-1-2- اندیشه های دورۀ رنسانس
2-1-3-1-3- عصر روشن گری
2-1-3-1-4- اندیشه ها یمعاصر
•جان دیوئی، پدر تفکر انتقادی مدرن
•رابرت انیس و تفکر مسئولانه
•نظریه پردازان انتقادی(مکتب فرانکفورت)
•لیپمن و کاربری تفکر انتقادی در آموزش فلسفه به کودکان
-مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان
1- مبانی هستی شناختی
2- مبانی انسان شناختی
3- مبانی معرفت شناختی
4- مبانی ارزش شناختی
2-1-3-2- مبانی روانشناختی
2-1-3-2-1- دیدگاه شناختی ژان پیاژه
2-1-3-2-2- دیدگاه ویگوتسکی
2-1-4- مؤلفه ها، ویژگی ها و رویکردها
2-1-4-1- مؤلفه های تفکر انتقادی
2-1-4-2- ضرورت توجه به هر دو مؤلفۀ تفکر انتقادی
2-1-4-3- مهارت ها و تمایلات در تفکر انتقادی
2-1-4-4- رویکردهای تفکر انتقادی
2-1-4-4-1- تفکر انتقادی به عنوان یک مهارت عام
2-1-4-4-2- تفکر انتقادی به عنوان یک مهارت در حوزۀ خاص
2-1-5- آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی
2-1-5-1- تفکر انتقادی در آموزش و پرورش
2-1-5-2- چرا فقدان تفکر انتقادی؟
2-1-5-3-پرورش تفکر انتقادی
2-1-5-3-1- پرورش مهارت های تفکر انتقادی
2-1-5-3-2- آموزش مبتنی بر دیالوگ
2-1-5-3-3- بهره گیری از فنون طرح پرسش
2-1-5-3-4- یادگیری مبتنی بر همیاری
2-1-5-3-5- یادگیری بر مبنای حل مسأله
2-1-5-3-6- آموزش بر مبنای مورد کاوی
2-1-5-3-7- آموزش راهبردهای فراشناختی
2-1-5-3-8- پرورش تمایلات تفکر انتقادی
2-1-5-3-8-1- موانع تفکر انتقادی
2-1-5-3-8-2- باورهای معرفتی در تفکر انتقادی
2-1-5-3-9- مؤلفه های کلاس درس مبتنی بر تفکر انتقادی
2-1-6- سنجش تفکر انتقادی
2-1-6-1- شیوه های سنجش تفکر انتقادی
2-1-6-2- ابزارهای سنتی سنجش تفکر انتقادی
2-1-6-3- مسایل و مشکلات سنجش تفکر انتقادی


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"

مطالب دیگر:
📜مقاله بررسی فشار خون بالا📜مقاله بررسی حاملگی و چگونگی تشخیص آن📜تحقیق دندانپزشکی📜استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار📜بررسی روشهای جلوگیری از بارداری📜پاورپوینت بررسی عصر آهن📜بررسی میتوکندری (ساختار سلولی)📜مقاله رادیوتراپی سرطان سر و گردن📜بررسی سرطان و بیماری های جانبی📜بررسی نقش ورزش در سلامتی📜مقاله بررسی سلولهای بنیادی📜مقاله بررسی بیماری دیابت📜مقاله بررسی بیماری تالاسمی📜بررسی میکروسکوپهای الکترونی و کاربرد آنها در علم پزشکی📜بررسی نقش گیاه دارچین در درمان بیماری📜نقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع، موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران📜مقاله بررسی هايپرليپيدمي (چربی های خون)📜بررسی ارتقاء سلامت در جوامع مختلف📜مقاله بررسی تئوری حسابداری📜حسابداری (رویکردهای هزینه یابی)📜حسابداري مديريت (بررسي اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي)📜بررسی حسابداري دولتي (موانع و راهكارها)📜استانداردهای ISO (مربوط به درس کنترل کیفیت آماری)📜بررسی استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه📜مقاله حسابداری برای سودهای نهایی توضیحات گزارش شده