پیاده سازی سیستم صف M/M/1

پیاده سازی سیستم صف M/M/1
پیاده سازی سیستم صف M/M/1|41014227|zaranetwork

در نظریع صف، ازمدل صف بندیبرای تخمین وضعیت صف بندی واقعی سیستماستفاده می‌شود. بنابراین رفتار صف می‌تواند یک آنالیز ریاضی داشته باشد. در مدل‌های صف بندی به ما اجازه می‌دهد که تصمیم گیری کنیم بر تعداد مفید مقیاس‌های اندازه گیری کارایی وضعیت ثابت که شامل: میانگین تعداد (عناصر) در صف یا سیستم میانگین زمان صرف شده در صف یا سیستم توزیع آماری تعداد (مشتریان، بسته،...) یا زمان احتمال پر یا خالی بودن صف احتمال یافتن در صف/سیسنم در وضعیت خاص این مقیاس‌های اندازه گیری کارایی، برای مسائل و مشکلاتی که به وسیله وضعیت صف بندی ایجاد شده‌اند بسیار مهم هستند. این مسائل و مشکلات غالبآ مرتبط است به عدم رضایت مشتریان از سرویس ارائه شده یا می‌تواند از مسائل ریشه‌ای مانند زیان‌های اقتصادی در تجارت باشد. انالیزهای مربوط به مدل‌های صف بندی به ما اجازه می‌دهد موضوعات صف بندی مختلف را برای مشخص کردن و ادغام کردن اهداف برای تغییر ارزیابی‌ها ایجاد کنیم.

مدل‌های صف بندی می‌توانند از نمادهای کندال استفاده کنند:
A/B/S/K//N/D
که در آن:

در بسیاری از مواقع اعضای (مشتریان) قدیمی حذف می‌شوند. بنابراین نمادها عبارتنداز A/B/S و هم چنین فرض می‌کنیم ظرفیت سیستم و تعداد فراخوانی جمعیت بی نهایت و انضباط فرض شده برای سرویس از نوع صف(رایانه) می‌باشد.

نمادهای استاندارد که برای توزیع وجود دارد عبارتنداز:

مدل M/M/1 نشان دهنده این است که یک صف با یک سرویس دهنده، ظرفیت نامحدود و فراخوانی جمعیت نامحدود داریم. در حالیکه ورود هنوز بر اساس پواسون است. به این معناکههر دو جریان بین ورود و زمان سرویس به صورت توزیع نماییاست. از آنجا که ماهیت ریاضی، توزیع آماری، تعدادی از روابط ساده است ، می‌تواندبرای چندین اندازه گیری عملکرد بر اساس دانستن نرخ ورود و نرخ سرویس مشتق شده باشد. با توجه به مطالب بالا مدل صف بندی M/M/1 تقریبآ برای بسیاری از شرایط مناسب است.


مطالب دیگر:
📜پاورپوینت الگو📜پاورپوینت خوشنویسان نامی ایرانی📜پاورپوینت جامعه پذیری📜پاورپوینت جامعه شناسی فرهنگ📜جزوه اندیشه هاي سیاسی غرب، ایران و اسلام (بخش دوم)📜جزوه اکولوژي زراعی رشته مهندسی کشاورزی زراعت📜جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی رشته مهندسی کشاورزی زراعت📜جزوه گیاهان علوفه اي و صنعتی رشته مهندسی کشاورزی زراعت📜جزوه طرح آزمایشات کشاورزي رشته مهندسی کشاورزی زراعت📜جزوه غلات و دیم کاري رشته مهندسی کشاورزی زراعت📜پاورپوینت تاریخچه پزشکی قانونی📜جزوه اصول فقه رشته فقه و الهیات (بخش اول)📜جزوه اصول فقه رشته فقه و الهیات (بخش دوم)📜پاورپوینت نانو📜جزوه عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه و الهیات📜جزوه مجموعه تست دروس زبان و عربی رشته فقه و الهیات📜جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات (بخش اول)📜جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات (بخش دوم)📜جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه و الهیات📜پاورپوینت فيزيك نور و اتم📜جزوه تحقیق در عملیات پیشرفته رشته ریاضی کاربردی📜جزوه زبان تخصصی رشته ریاضی کاربردی📜جزوه آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی📜جزوه تئوري سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانی📜جزوه دروس تخصصی بازرگانی رشته مدیریت بازرگانی