تاریخچه روابط عمومی

تاریخچه روابط عمومی
تاریخچه روابط عمومی|41011333|zaranetwork

روابط‌عمومی به عنوان یك هنر و فن كه جنبه‌های علمی و عملی آن از اوایل نیمه قرن بیست به تدریج شكل گرفت گرچه برمبنای نیازها و ضرورت‌های جامعه صنعتی روبه رشد غرب به پیدایش درآمد اما پیش از آن نیازمند اشتیاق و اندیشه خلاق افرای برای فعالیت در عرصه افكار عمومی و اجتماعی برای امتناع و ترغیب بوده است. بیش از 50 سال فعالیت و پایداری روابط‌عمومی همراه با افت و خیزهای پیش‌رو در ایران امروزه فضای نوینی را همگام با توسعه سیاسی و اقتصادی و ضرورت‌های جوامع در حال گذار به محك تجربه كشیده است


مطالب دیگر:
🔍جزوه میوه کاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی🔍جزوه گلکاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی🔍جزوه ازدیاد نباتات (علوم باغبانی) رشته کشاورزی🔍جزوه سبزي کاري (علوم باغبانی)رشته کشاورزی🔍جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی🔍جزوه آزمون سال هاي گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی🔍جزوه فیزیولوژي وفیزیولوژي بعد از برداشت (علوم باغبانی)رشته کشاورزی🔍جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی🔍کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات🔍کتاب هوش مصنوعی رشته مهندسی فناوری اطلاعات🔍مجموعه تست(ریاضی) رشته مهندسی فناوری اطلاعات🔍کتاب تئوري مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات🔍کتاب تئوري مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات🔍کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)🔍کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت دوم)🔍کتاب روش تحقیق رشته مهندسی فناوری اطلاعات🔍کتاب نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات🔍جزوه شبکه هاي کامپیوتري رشته مهندسی فناوری اطلاعات🔍جزوه معماري کامپیوتر رشته مهندسی فناوری اطلاعات🔍مجموعه تست زبان تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات🔍معیار های همسر گزینی🔍تعهدزناشویی-تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله🔍صد ویژگی شخصیتی سالم🔍زوج درمانی و درمان اختلالات جنسی🔍کتاب مکمل روش تحقیق رشته روانشناسی تربیتی