بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك

بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك
بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك|41002419|zaranetwork

مقدمه

تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ كه‌ در كشور ما امری‌ الزامی‌است‌. دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثری‌ آنچنانكه‌ باید و شایدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ كشورهای‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادی‌ نشان‌ داده‌ كه‌ تجارت‌ خارجی‌ نقش‌بسیار مهم‌ و تعیین‌ كننده‌ای‌ در فرایند توسعه‌ این‌ كشورها ایفا كرده‌ و به‌ طور قطع‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ هیچ‌كشورتوسعه‌ یافته‌ و تازه‌ صنعتی‌ شده‌ای‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ كه‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تكیه‌ بر صادرات‌ خود به‌ این‌امر نایل‌ شده‌ باشد. الگوی‌ توسعه‌ متكی‌ به‌ صادرات‌ امروزه‌ تقریباً در میان‌ اكثر كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌صورت‌ مدل‌ غالبی‌ درآمد است‌ و از این‌ رو مشاهده‌ می‌كنیم‌ كه‌ طی‌ 1980 بسیاری‌ از این‌ كشورها بسوی‌خصوصی‌ سازی‌ و كاهش‌ دخالت‌های‌ دولت‌ در اقتصاد، مقررات‌ زدایی‌، آزادسازی‌ تجاری‌، تلاش‌ در جهت‌جلب‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ و به‌ طور كلی‌ در جهت‌ حاكمیت‌ عناصر اقتصاد بازار اهتمام‌ كرده‌اند. نظریه‌ تجارت‌به‌ عنوان‌ متور رشد اقتصادی‌ دارای‌ مخالفین‌ و موافقین‌ زیادی‌ است‌. پر بیش‌ و سنیگر از جمع‌ مخالفان‌ این‌نظریه‌ بویژه‌ در كشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ بوده‌اند و دلیل‌ این‌ امر را تخریب‌ رابطه‌ مبادله‌ تجاری‌ این‌ كشورهامی‌دانند زیرا این‌ كشورها صادر كننده‌ مواد خام‌ و وارد كننده‌ محصولات‌ نهایی‌ می‌باشند و قیمت‌ مواد خام‌نسبت‌ به‌ محصولات‌ نهایی‌ روز به‌ روز در حال‌ كاهش‌ است‌ برخی‌ دیگر از نظریه‌پردازان‌ اقتصادی‌ همانندریكاردو، هگچر اهلین‌ و كروگمن‌ از موافقین‌ رابطه‌ مثبت‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و تجارت‌ خارجی‌ بوده‌ و دلیل‌ این‌امر را عمدتاً در مزیت‌های‌ نسبی‌ و فراوانی‌ نسبی‌ عوامل‌ تولید در بین‌ كشورهای‌ مختلف‌ می‌دانند اما نكته‌ این‌است‌ كه‌ به‌ مرور زمان‌ و بویژه‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ از تعداد مخالفین‌ كاسته‌ شده‌ و بر تعداد موافقین‌ افزوده‌شده‌ است‌ به‌ دیگر سخن‌ دیدگاه‌ صاحبنظران‌ در مورد نقش‌ مثبت‌ و مؤثر تجارت‌ خارجی‌ در رشد اقتصادی‌روز به‌ روز خوشبینانه‌تر شده‌ و آنرا به‌ یك‌ اصل‌ تبدیل‌ می‌نمایند.

1-1 مقدمه 2

2-1 ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌ 5

3-1 اهداف تحقیق 8

4- 1 فرضیات تحقیق 8

5-1 كاربردهای انجام تحقیق 9

6-1 پیشینه تحقیق 9

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات كشاورزی 9

فصل اول

بخش اول 17

1-2 مقدمه‌ 17

2-2 تاریخچه‌ 18

3-2 خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز 18

1-3-2 ویژگیهای‌ عمومی‌ 18

2-3-2 ارقام‌ زیره‌ سبز 20

3-3-2 زیستگاه‌ و پراكنش‌ 20

1-4-2 مصارف خوراكی و ارزش غذایی 25

2-4-2 اهمیت‌ دارویی‌ 26

5-2 سایر كاربردهای‌ زیره‌ سبز 26

6-2 ویژگیها وروشهای‌ كشت‌ زیره‌ سبز 27

1-6-2 كاشت‌ 29

3-6-2 داشت‌ 30

3-6-2 برداشت‌ 31

7-2 آفات‌ و امراض‌ 32

8-2 خصوصیات‌ زرشگ‌ 33

9-2 تاریخچه‌ زرشك‌ 34

10-2 خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراكنش‌ جنس‌ زرشك‌ 35

1-10-2 ویژگیهای‌ عمومی‌ 35

2-10-2 گونه‌های‌ زرشگ‌ 35

3-10-2 زیستگاه‌ و پراكنش‌ 38

11-2 مصارف‌ خوراكی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشك‌ 39

1-11-2 مصارف‌ خوراكی‌ و ارزش‌ غذایی‌: 40

2-11-2 اهمیت‌ دارویی‌ 40

12-2 سایر كابردهای‌ زرشك‌: 41

13-2 ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشك‌ بیدانه‌ 42

1-13-2 كاشت‌ و تكثیر 44

2-13-2 داشت‌ 45

3-13-2 برداشت‌ 46

14-2 آفات‌ و امراض‌ زرشك‌ 48

بخش دوم 51

1-2 تعریف بازار 51

2-2 طبقه بندی بازارهای مختلف 51

1-2-2 طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات: 51

2-2-2 بازارها بر اساس وضعیت مكانی: 52

3-2 تعریف بازاریابی 52

4-2 ابعاد مختلف بازاریابی 55

1-4-2 بازاری گرائی 56

2-4-2 بازار شناسی 56

3-4-2 بازاریابی 56

4-4-2 بازار رسانی 57

5-4-2 بازار گردی 57

6-4-2 بازار سنجی 57

7-4-2 بازار داری 58

8-4-2 بازار گرمی 58

9-4-2 بازار گردانی 58

5-2 عناصر قابل كنترل و موثر بر بازاریابی 59

6-2 تاریخچه بازاریابی 59

7-2 مفاهیم اساسی بازاریابی 62

8-2 عوامل موثر در بازاریابی 63

1-8-2 فروشندگان اولیه 63

2-8-2 واسطه‌های بازاریابی 64

1-2-8-2 دلالان 64

2-2-8-2 واحدهای توزیع فیزیكی 64

3-2-8-2 آژانسهای خدمات بازاریابی 65

4-2-8-2 واسطه‌های مالی 65

3-8-2 مشتریان 65

4-8-2 رقبا 66

5-8-2 جوامع 67

9-2 مفهوم جدید بازاریابی 67

10-2 تئوریهای رفتار خریدار 68

1-10-2 تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory) 68

2-10-2 تئوری روان شناسی (psychogical) 69

1-2-10-2 مراحل تصمیم گیری خریدار 69

1-1-2-10-2 شناخت اشكال 69

2-1-2-10-2 جستجو برای اطلاعات 70

3-1-2-10-2 ارزیابی كردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری) 71

11-2 مفهوم بازاریابی محصولات كشاورزی 72

12-2 اهمیت بازاریابی محصولات كشاورزی 73

13-2 عملیات بازاریای 75

1-13-2 فعالیت‌های مبادله ای 75

2-13-2 فعالیت‌های فیزیكی 76

14-2 سازمان بازاریابی 78

15-2 فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات كشاورزی 80

1-15-2 جمع آوری اطلاعات 80

2-15-2 حمل و نقل 81

3-15-2 درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات 82

4-15-2 بسته بندی و تبدیل محصولات 83

5-15-2 انبارداری 85

6-15-2 تبلیغات 85

7-15-2 اعتبار 85

8-15-2 قیمت گذاری 86

16-2 شبكه‌های بازاریابی 87

1-16-2 خرده فروشان 87

2-16-2 عمده فروشان 87

3-16-2 سلف خران 88

4-16-2 میدان داران 88

5-16-2 سایر موارد 88

17-2 اهداف بازاریابی محصولات كشاورزی 89

1-17-2 آنچه به عهده دولت می‌باشد 89

2-17-2 آنچه بر عهده تولید كننده می‌باشد 90

18-2 نقش شركتهای تعاونی در بازاریابی 91

19-2 مسیر بازاریابی 91

20-2 هزینه‌های بازاریابی 92

21-2 حاشیه بازاریابی 93

24-3- كارایی بازاریابی 94

23-2 مدل‌های حاشیه بازاریابی 96

1-23-2 الگوی مارك- آپ (Mark up Model) 96

2-23-2 الگوی حاشیه نسبی (Relative Model) 97

3-23-2 الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model) 97

4-23-2 الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model) 98

24-2 شفافیت بازار 99

25-2 برخی مشكلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات كشاورزی 99

فصل سوم

1-3 مقدمه 103

2-3 روش تحقیق 103

3-3 روش جمع آوری اطلاعات 103

4-3 منابع اطلاعات ثانویه 104

5-3 منابع اطلاعات اولیه 105

6-3 جامعه آماری 105

7-3 نمونه آماری 105

فصل چهارم

1-4- مقدمه 108

2-4- اهمیت اقتصادی زیره 108

1-2-4- كشورهای وارد كننده و صادر كننده زیره 110

2-2-4- روند تولید و صادرات زیره 110

3-4 مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق 114

4-4 ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید كنندگان زیره 115

1-4-4 ویژگی‌های سنی 115

2-4-4 سطح تحصیلات 116

3-4-4 وضعیت مالكیت اراضی 117

5-4 ویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره 118

1-5-4 ویژگی‌های سنی 118

2-5-4 سطح تحصیلات 119

1-6-4 ویژگیهای سنی 120

2-6-4 سطح تحصیلات 120

7-4 انواع بازارهای زیره 121

1-7-4 بازار سر مزرعه 122

2-7-4 بازار عمده فروشی 124

3-7-4 بازار خرده فروشی 126

8-4 سازمان بازاریابی زیره 127

1-8-4 عمده فروشان 128

2-8-4 خریدران محلی 129

3-8-4 نمایندگان عمده فروش 129

4-8-4 میدان داران 130

5-8-4 دلالان 130

6-8-4 خرده فروشان 131

9-4 عملیات بازاریابی زیره 131

1-9-4 حمل و نقل 131

2-9-4 درجه بندی 132

3-9-4 استاندارد 133

1-3-9-4 مواد خارجی موجود در زیره 133

2-3-9-4 ویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد: 134

4-9-4 بسته بندی 134

5-9-4 اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود: 135

5-9-4 انبارداری 135

10-4 اعتبار 135

11-4 مسیر بازاریابی زیره 137

1-11-4 مسیرهای اصلی بازاریابی زیره 138

12-4 قیمت گذاری 138

13-4 حاشیه بازاریابی 139

14-4 هزینه بازاریابی 141

15- 4 سود بازاریابی 144

16-4 ضریب هزینه بازاریابی 145

17-4 ضایعات 146

18-4 عدم كارایی بازاریابی 147

19-4 شفافیت بازار 148

20-4 ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید كنندگان زرشك 149

1-20-4 ویژگی‌های سنی 149

2-20-4 سطح تحصیلات 150

3-20-4 وضعیت مالكیت اراضی 151

21-4 ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشك 152

1-21-4 ویژگیهای سنی 152

2-21-4 سطح تحصیلات 153

22-4 ویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشك 153

1-22-4 ویژگی‌های سنی 153

2-22-4 سطح تحصیلات 154

23-4 انواع بازارهای زرشك 155

1-23-4 بازار سر مزرعه 156

2-23-4 بازار خرده فروشی 158

24-4 سازمان بازاریابی 160

1-24-4 عمده فروشان 160

2-24-4 خریداران محلی 161

3-24-4 نمایندگان عمده فروش 162

4-24-4 میدان داران 162

5-24-4 دلالان 163

6-24-4 خرده فروشان 163

25-4 عملیات بازاریابی زرشك 164

1-25-4 حمل و نقل 164

2-25-4 درجه بندی 164

3-25-4 استاندارد 166

4-25-4 بسته بندی 168

5-25-4 انبارداری 168

26-4 اعتبار 169

27-4 مسیر بازاریابی زرشك 170

28-4 قیمت گذاری 171

29-4 حاشیه بازاریابی 172

30-4 هزینه‌های بازاریابی 173

31-4 سود بازاریابی 177

32-4 ضریب هزینه بازاریابی 179

33-4 ضایعات 179

34-4 عدم كارایی بازاریابی 182

35-4 شفافیت بازار 183

36-4 مشكلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشك 184

فصل پنجم

1-5- مقدمه 188

2-5 نتایج و بحث 188

3-5 پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشك 198

منابع 205


مطالب دیگر:
📎پکیج مدل سازی قالب صنعتی در نرم افزار انسیس📎پکیج مدل سازی و شبیه سازی المان محدود آچار آلن در نرم افزار انسیس📎پکیج مدل سازی و آنالیز استاتیکی خطی صفحه سوراخ دار📎پکیج مدل سازی و شبیه سازی المان محدود بال هواپیما در نرم افزار انسیس📎پکیج مدل سازی تونل باد در نرم افزار انسیس📎پاورپوینت درس سوم ادبیات پیش دانشگاهی با موضوع درآمدی بر ادبیات حماسی📎پاورپوینت درس دهم ادبیات پیش دانشگاهی با موضوع قلب مادر📎تحقیق ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار📎تحقیق مديريت سازماني براي رقابت و فروش كالا (بازارهاي داخلي و خارجي)📎تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانک های سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب📎تحقیق ليست حقوق و دستمزد📎تحقیق قانون مالیات های مستقیم📎تحقیق فنون فروشندگي صنوف📎تحقیق فرصت ها و چالش هاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني📎تحقیق حسابداري اجتماعي (طرح های برتر)📎تحقیق شرکت هاي سهامي📎پاورپوینت درس یازدهم ادبیات پیش دانشگاهی با موضوع کیش مهر- سرود عشق📎پاورپوینت درس دوازدهم ادبیات پیش دانشگاهی با موضوع درس رباعی و دوبیتی دیروز و امروز📎پاورپوینت درس سیزدهم ادبیات پیش دانشگاهی با موضوع درآمدی برحسب حال، زندگی نامه و چند حکایت📎پاورپوینت درس چهاردهم ادبیات پیش دانشگاهی با موضوع کبارقه های شعر فارسی📎پاورپوینت درآمد، هزينه، سود و زيان غيرعملياتی📎پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع قدرت پرواز📎پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع در مسیر اخلاص📎پاورپوینت درس اول دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع هستی بخش📎تحقیق معرفی شركت پیشتاز قطعه سناباد (M.S.T GROUP)