دانلود پاورپوینت مدل های پیش بینی ورشکستگی

دانلود پاورپوینت مدل های پیش بینی ورشکستگی
دانلود پاورپوینت مدل های پیش بینی ورشکستگی|40278539|zaranetwork

مقدمه

در زمانهای قدیم ضرب‌ المثلی وجود داشت،كسیكه نتواند ازجیبش خرجكند

بایستی از جانشمایهبگذارد. اینضرب‌المثل،كاربریبیرحمانهكلامی داشت قانون

رم باستان (سال 450 قبل ازمیلاد) اعلامكردكهطرف استقراضكننده در گروبستانكار

خودمی‌باشدبدینمعنیكه وثیقه بازپرداختبدهی، خود شخصمقروضمی‌باشدو در

صورتیكهفردبدهكارموفق به بازپرداختنمی‌ شدطلبكارمی‌توانستاو را جلب نماید.

سپسطلبكاردر انظارعمومیدرخواستمیکرد که کسیبرایپرداخت طلب او داوطلب

شود و اگركسی داوطلبنمی‌شد، بستانکار فرد بدهکار را میکشت ویامی‌فروخت.

دریونانباستان (623سال قبل از میلاد )بدهكاریدر ردیف جنایت، توهینبه مقدسات و

سایر جرمهایبزرگ طبقه بندی میشد.

وقوعورشکستگی و آثار آن ، مسئله ای حیاتی برای شرکت ها ست.

با ورشکسته شدن یک شرکت علاوه بر اینکه سهامداران آن ضرر میکنند و قسمتی از

سرمایه خود را از دست میدهند ،افرادی که در شرکت مشغول به کار بودهاندنیز بیکار

میشوند و زندگی آن ها و خانواده هایشان تحت تاثیر قرار میگیرد ،به همین دلیل است که

موضوعپیش بینی ورشکستگیو مسائل پیرامون آن یکی از موضوعات اصلی و مورد

توجهبرای شرکت ها و واحد های تولیدی است.

پیش بینی ورشکستگی زمانی مفید خواهد بودﻛﻪنخست افقزﻣﺎﻧﻲآنبیشترﺑﺎﺷـﺪ؛ﻳﻌﻨـﻲ،

زمان پیش بینی شدهﺑﺮایورشکستگیﺑﺎزمان حال فاصلهﺑﻴﺸﺘﺮیداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪﺗﺎشرکت

فرصت کافیﺑﺮایاﻧﺠﺎماقدام های لازمﺑﺮایﺟﻠﻮﮔﻴﺮیاز ورشکستگی راداﺷﺘﻪﺑﺎﺷـﺪ.

دوم،ﭘیشﺑﻴﻨـﻲزﻣﺎﻧﻲصورت گیردﻛﻪعلایم آشفتگی مالی واﺧﺘﻼلدرﻋﻤﻠﻜﺮدچندان

واﺿﺢوآﺷﻜﺎرﻧﺒﺎﺷـﺪوﻧﺘﻮانﺑﺎارزﻳﺎﺑﻲﺳﺎدهوﻗﻮعورشکستگیراﺣﺪس زد.

ﺗﻮﻣﺎﺱﻭﻭﺩﻻﻙ(1900)ﺍﻭﻟﻴﻦﺗﺤﻘﻴﻖﻣﺮﺑﻮﻁﺑﻪﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲﺭﺍﺩﺭﺻﻨﻌﺖﺭﺍﻩﺁﻫﻦ

ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﺍﺩ.

اما پرﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺗﺮﻳﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺮﺑﻮﻁﺑﻪﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ،ﺗﻮﺳﻂﺍﺩﻭﺍﺭﺩﺁﻟﺘﻤﻦﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪ(1968)

(ﺍﺯﻣﻘﺎﻟﻪﺁﻟـﺘﻤﻦﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻧﻮﻳﻦﺩﺭﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲﻳﺎﺩﻣﻲﺷﻮﺩ) .

وی با به کارگیریﻧﺴﺒﺖﻫﺎﻱﻣﺎﻟﻲ،ﻣﻌﺮﻭﻑﺗﺮﻳﻦﻣﺪﻝﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻣـﺎﻟﻲﺭﺍﺑـﻪ

ﻧﺎﻡZ scoreﺑﺮﺍﻱﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱﺑﻮﺭﺳﻲﺍﺭﺍﺋﻪﻛﺮﺩ.ﺳﺎﻝﻫﺎﺑﻌﺪﺩﻭﻣﺪﻝﺩﻳﮕـﺮﻧﻴـﺰﺑـﺮﺍﻱ

ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎﻱتولیدی و غیر تولیدی ارائه داد .

و در ادامه داریم:

دلایل ورشکستگی

نشانه های ورشکستگی

مراحل ورشکستگی(نیوتن)

مدل ورشکستگی آلتمن

مدل اسپرینگت

مدل زیمسکی

مدل فالمر

الگوریتم ژنتیک

شبکه های ترکیبی تفکیک عصبی برای پیشگویی ورشکستگی

فایل پاورپوینت 30 اسلاید


مطالب دیگر:
📂جزوه اصول و مبانی آموزش و پرورش دکتر علی تقی پور ظهیر📂جزوه کتاب روابط انسانی در سازمان های آموزشی محمدرضا سرمدی و حمیدرضا خاتمی📂پاورپوینت خلاصه کتاب مقدمات تکنولوژي آموزشي خدیجه علی آبادی📂تحقیق آسیب شناسی تمرکزگرایی در برنامه درسی📂تحقیق دیدگاهی نو برای ارزشیابی دوره ابتدایی📂تحقیق انواع ديدگاه ها در برنامه ریزی درسی از نظر میلر📂تحقیق حدود و ثغور برنامه درسی📂تحقیق جایگاه هوش هیجانی در برنامه درسی📂تحقیق بررسی سه روش آموزش و پژوهش (پداگوژی- آندراگوژِی- سینرگوژی) در تعلیم و تربیت📂پاورپوینت ارتباط صوت با معماری📂پاورپوینت فرم، فضا و نظم📂پاورپوینت ارائه مقاله درس embedded system با موضوع ماشین های حالت محدود با ورودی چندگانه📂پاورپوینت ارائه مقاله درس Embedded System با موضوع بهبود کارایی FPGA در حلقه📂کد برنامه نویسی طراحی یک ALU-32 بیتی به زبان VHDL برای انجام 8 عمل اصلی📂کد برنامه نویسی نمایش نام بر روی LCD به زبان VHDL برروی سخت افزار FPGA📂تحقیق تاثير مطالعات غيردرسي با پيشرفت درس فارسي دانش آموزان كلاس اول ابتدايي📂تحقیق تاثير شيوه هاي آموزشي بر دانش آموزان📂تحقیق بررسي پرسش هاي تدريجي در ميزان موفقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقاطع راهنمايي📂تحقیق تأثير آموزش هنر در مدارس دوره ابتدايي📂پاورپوینت ارائه درس سیستم عامل با موضوع زمان بندی📂پاورپوینت ارائه درس امنیت با موضوع رمزنگاری خطی (Linear cryptanalysis of Reduced- Round SPECK)،📂تحقیق بررسی امنیت، نقاط ضعف و روش های پیش گیری در سیستم های مدیریت محتوا📂تحقیق راهنماي کامل استفاده از ابزار w3af براي آزمون نفوذپذيري برنامه هاي كاربردي تحت وب📂پاورپوینت فراماسونری📂پاورپوینت طراحی full adder چهار بیتی با استفاده از منطق های برگشت پذیر 2014 به زبان انگلیسی