دانلود پاورپوینت كتاب حقوق اسلامی

دانلود پاورپوینت كتاب حقوق اسلامی
دانلود پاورپوینت كتاب حقوق اسلامی|40262380|zaranetwork—فصل اول : انسان و حقوق
انسان و جامعه
انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی- همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلكه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند كه می توان آنها را این گونه فهرست نمود:
1- گرایش به بهرمندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.
2- محدودیت منابع و امكانات در طبیعت.
3- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل.
4- آسیب پذیری در برابر انبوه مشكلات زندگی؛
5- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی كه جز در سایه زندگی اجتماعی امكان پذیر نمی باشد.—این عوامل سبب می گردد كه برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریك مساعی دیگران امكان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاكم میان آنها شكل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.
الف) خانواده
خانواده كوچك ترین واحد اجتماعی است. كانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشكیل جامعه می باشد. بنایی است كه محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را پی خواهد داشت. با تشكیل خانواده، هر عضو این جامعه كوچك در صورتی كه به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحكام و صمیمیت برخوردار می سازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تاثیر مفید خواهد گذاشت.—ب) جامعه
نیاز انسان به امنیت، رفاه و تامین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشكیل اجتماعات مختلف و فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می كند. در روابط اجتماعی هر كس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصس خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حركت در آوردن چرخ اجتماعی به خود اختصاص می دهد.
از آنجا كه در جوامع پیچیده امروزی، شبكه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرار گرفتن آن در یك مسیر معقول به گونه ای كه در بردارنده تامین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر « قانون» و « قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می كنیم شكل خاصی از قدرت و « قانون» است كه در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شكل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و ارداده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می كند.
نظام سیاسی
نهادینه شدن عناصر « قدرت» و « قانون» نیازمند وجود « نظام های سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.——جامعه سیاسی، جامعه ای است با مشخصات زیر:—1- فراگیری و كلیت

در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشكان یا ورزشكاران یك فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی كه «جامعه سیاسی» در برگیرنده كل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.

—2- عضویت قهری و غیر ارادی

عضویت در جوامع خاص، اختیاری است و به اراده افراد بستگی دارد؛ در حالی كه عضویت در جامعه سیاسی ارادی نیست. زندگی در چنین جامعه ای از تولد آغاز می گردد و همزمان همه قوانین و مقررات متوجه انسان می شود و هیچ گریزی از آن وجود ندارد در صورتی كه فردی خواهان ترك عضویت از یك جامعه سیاسی باشد به ناچار باید وارد جامعه سیاسی دیگری گردد كه اراده خود را بر او تحمیل خواهد نمود.

——3- قدرت بی منازع سیاسی

در هر جامعه سیاسی، با بهره گیری از ابزارها و امكانات مادی، ساختار تشكیلاتی و نیروی به خدمت گرفته شده انسانی، قدرتی سیاسی به وجود می آید كه برای انتظام امور جامعه و تامین و تضمین حقوق مردم وارد عمل می گردد و هیچ قدرتی در برابر آن تاب مقاومت ندارد.

بدین ترتیب روشن می گردد كه هر جامعه سیاسی به ناجار باید در پناه یك « نظام سیاسی» به حیات خود ادامه دهد. درون مایه هر نظام سیاسی « قدرت» است. منشا مشروعیت قدرت یا نهایدنه شدن قدرت در نظامها است؛ یعنی چگونگی شكل قدرت، توزیع، اعمال، محدود شدن و امكان دستیابی به آن مشخص می گردد. ده ها مسئله دیگر در باب قدرت سیاسی وجود دارد كه تا نظام سیاسی وجود نداشته باشد پرسش از آنها بی فایده خواهد بود.

——نظام سیاسی نیز در درون خود پدید آورنده « نظام حقوقی» است. همچنین قدرت نهادینه شده را به كمك
« قانون» تامین و تضمین می كند.—نظام حقوقی—لزوم وجود قوانین و مقررات در روابط اجتماعی نیاز به اثبات ندارد. نظم بخشیدن به روابط میان انسانها، تامین نیازمندی ها، حل و فصل اختلافات، ایجاد امنیت و از همه مهم تر تامین عدالت اجتماعی، سبب گردیده است كه بشر از دیر باز یك سلسله قوانین و مقررات را بر زندگی اجتماعی خود حاكم گرداند.—« نظام حقوقی» به مجموعه ای از قوانین و مقررات گفته می شود كه به صورتی انسجام یافته با تكیه بر مبانی و منابع مشخص و با توجه به هدف خاص تنظیم شده و بر روابط میان اشخاص در جامعه ای معین حكومت می كند.—« رشته حقوق» در هر نظام سیاسی به بركت « نظام حقوقی» پدید می آید و البته پس از پیدایش در آن تاثیر نیز می گذارد.——ویژگیهای نظام حقوقی

به طور كلی می توان در شكل گیری هر نظام حقوقی ویژگی های زیر را مورد توجه قرار دارد:

—1- وجود مبانی و منابع حقوقی.—2- قواعد عام و اصول كلی.—3- مجموعه فراگیر قوانین و مقررات كه بر قواعد عام و اصول كلی استوار است.—4- جامعیت، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق اصول كلی بر موارد خاص و پاسخ گویی به نیازهای نوظهور.—5- ضمانت اجرایی نسبت به قوانین و مقررات و جلوگیری از تجاور به حقوق.

چنانچه خواهیم دید اسلام همه ویژگی های نامبرده را دارا بوده، از یك نظام حقوقی منسجم برخوردار است.

——گزیده مطالب این فصل—1- انسان موجودی است اجتماعی، عوامل مختلفی مانند لزوم به فعلیت رسیدن استعدادها و توان بالقوه او در ابعاد مختلف مادی و معنوی و نیز آسیب پذیری اشت در برابر مشكلات زندگی، در گرایش او به تشكیل خانواده و حضورش در جامعه نقش ایفا می كنند.—2- ساماندهی روابط گسترده و پیچیده اجتماعی نیازمند دو عنصر« قانون» و « قدرت» است.—3- هر نظام سیاسی با تكیه بر « قدرت» نهادینه شده به وضع « قانون» می پردازد و اجرای آن را نیز تضمین می كند.—4- نظام حقوقی به مجموعه ای از قوانین و مقررات گفته می شود كه به صورتی منسجم با تكیه بر مبانی و منابع خاص و با توجه به اهداف تنظیم شده، بر روابط میان اشخاص در ج امعه ای معین حكومت می كند.—5- ویژگی های لازم برای تحقق« نظام حقوقی» عبارت است از : وجود مبانی حقوقی، اصول كلی، جامعیت، قابلیت انطباق كلی بر موارد خاص و مجموعه فراگیر قوانین و مقررات كه دارای ضمانت اجرایی است.—فصل دوم : مفهوم حقوق
—« حقوق» در لغت جمع «حق» است. مفهوم اصلی و جامع واژه « حق» در كاربرد مصدری « ثبوت» و در كاربرد وصفی« ثابت» می باشد و در همین معناست كه در برابر «باطل» به كار می رود. « جاء الحق و زهق الباطل». انحصار حقانیت در خداوند در آیاتی نظیر « ذلك بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل» بدین معناست كه خداوند وجود ثابت از جمیع جهات است.—وجود او « ثبوتش» مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی نیست؛ در حالی كه سایر موجودات، موجودیتی وابسته به علت خویش داشته، قائم به ذات خود نمی باشند.—از آنجا كه « حقیقت» هر چیز همان « ثبوت » آن است « ثبوت» همه اشیا از خداوند است ( و به تتحقق الاشیاء)، « حق بالذات» فقط اوست و جز او – هر و هر چه- در وجود و هستی خود به او تكیه می كند.—« حق » با ملاحظات خاصی در معنای دیگری همچون اعتقاد مطابق با واقع، كار مطابق با واقع، واجب، عدل، بهره و سهم و سخن مطابق با واقع نیز به كار رفته است. در همه معانی یاد شده از حق، مفهوم پایداری و پابرجایی و ثبات نهفته است. واژه حقیقت نیز رساننده همین مفهوم است.——

فایل پاورپوینت 49 اسلاید


مطالب دیگر:
📌مبانی برق📌مباني تحقيق در عمليات📌مباني نظام سياسي اسلام📌مباهله📌مبحث معرفی درس و مفاهیم اولیه📌مبدل فرکانس ثابت📌متابولیسم چربیها📌متابولیسم کربوهیدرات📌مثالهایی از اقدامات اصلاحی با توجه به نتایج ارزیابی های آرگونومی📌مجموعه آموزشی رابطین بهداشت ویژه مربیان📌مجموعه سازي📌محدودیت های واکسن و واکسیناسیون📌محصول سالم نهایی سمینار ایمنی غذا📌مخابرات دیجیتال جلسه 1📌مخاطرات ناشی از كار با پسماندها📌مدار منطقی📌مدارهای ترکیبی📌مدرسه ایولین گریس📌مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک📌مدل سازی انقباض بطنی با تغییرات ضربان قلب📌مدل سازي بافت نرم جهت بررسي چگونگي ايجاد زخم بستر با استفاده از روش المان محدود📌Iدرس نقشه کشي صنعتي📌آشنایی با اسراییل📌طاعون گاوی📌”برنامه ریزی فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب آسیب ها و راهکارها